Programul Femeia Manager

Programul de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele prioritare de producție, prin schema de ajutor de minimis nr.1407/2013, art.107 si 108, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Criterii de eligibilitate :

 • Societatea trebuie sa fie tip microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, ce trebuie să fie organizate în baza legii nr. 31/1990.
 • Trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și să își desfășoare activitatea pe teritoriul României.
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.
 • Trebuie să dețină capital social integral privat.
 • Codul caen pentru care societatea solicita finanțare trebuie să fie activ în istoricul ONRC la momentul depunerii cererii de finanțare și trebuie să se regăsească în lista codurilor caen eligible (conform art. 15 din Legea 359/2004 ).
 • Persoanle care au calitatea de asociați/acționari sau administratori care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • Societatea nu se află în stare de dizolvare, lichidare, executare silită.
 • Solicitanții nu au datorii la bugetul general, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru
 • Solicitantul nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeana, în vederea recuperării unui ajutor de stat/ de minimis.
 • Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționari/asociați/administratorii acestora care au comis/comit nereguli de ordin financiar  sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecatorești definitive

În cazul în care societatea a mai obținut finanțare, poate solicita în continuare obținerea programului Femeia Manager, respectand urmatoarele criterii:

a) Suma totală nerambursabilă a tuturor liniilor obtinuțe, în baza plafonului de minimis pe durata a trei exercitii financiare, nu trebuie să depășească 200.000 euro nerambursabili (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

b) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
 • producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing, precum și:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013[1]:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013

   Cheltuieli eligible:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare
 • În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR
 • Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.
 • Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabilă” înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare:
 1. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate
 2. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
 3. Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

a) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

b) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă

 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

a) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

b) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei
 • Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 • Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului

 

Cheltuieli neeligibile :

 • Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Activităţi de pescuit şi acvacultură
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile
 • Activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
 • Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand

Obligatii :

 1. Programul FEMEIA MANAGER se desfășoară pe o perioadă de 4 ani de la momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI , împărțindu-se în două etape:
 • Etapa I: Perioada de implementare-durată 1 an- reprezintă perioada în care SOLICITANTUL trebuie să realizeze toate etapele de achiziție/construcție/dotare/etc., specificate in planul de afacere, până la împlinirea celei de a 365-a zi din momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI
 • Etapa II : Perioada de monitorizare- durata 3 ani- reprezintă perioada în care societatea finanțată poate fi controlată de către un reprezentat al programului FEMEIA MANAGER
 • Societatea se obligă ca toate achizițiile făcute din finanțare să fie de tip NOU și nu de tip SECOND-HAND, iar totodată societatea se obliga ca pe întreaga perioadă de desfășurare a programului FEMEIA MANAGER să nu vândă nimic din ceea ce s-a achiziționat din finanțarea obținută
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:
 • Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:
 • Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 • În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante
 • Solicitantul se obligă să asigure o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului
 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

 

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?