Măsura 2.1 din Programul Operațional Regional

Vă prezentăm măsura 2.1 din Programul Operațional Regional, sprijin pentru îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii.

Condiții de eligibilitate:

– Sunt societăți comerciale sau cooperative ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor (întreprinderi cu maximum 9 salariaţi şi cu o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de maxim 2 milioane de euro);

– Au cel puțin 1 an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii la finanțare;

– Au înregistrat profit din exploatare și/sau financiar în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;

– Locația de implementare a proiectului se află în mediul urban, într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

– Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale

– Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;

– Au codul CAEN cu care se înscriu la finanțare (o singură activitate pentru care se solicit finanțare), autorizat la ONRC pentru locul de implementare a proiectului, în momentul depunerii cererii de finanțare.

Care sunt limitele finanțării și care este cuantumul ei?

Valoare eligibilă a fiecărui proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro și reprezintă 90% finanțare nerambursabilă.

În ce direcții pot fi făcute investițiile?

Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

– Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (în limita a 15% din totalul cheltuielilor din proiect);

– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

– Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

– Servicii de consultanță/ asistență (în limita a 7% din valoarea totala a proiectului), în această categorie fiind incluse elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, elaborarea planului de afaceri pentru obținerea finanțării etc.

– Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele pentru obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, a lucrărilor de construcție etc.

Cum este acordat acest sprijin?

Sprijinul nerambursabil se acordă sub forma unui avans, pe care solicitantul va trebui ulterior să îl justifice prin documente de achiziție (facturi, procese verbale etc) și în urma unor inspecții la locația de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului, în care beneficiarul trebuie să realizeze toate investițiile menționate în planul de afaceri, este de 3 ani de la data semnării acordului de finanțare.

Care sunt obligațiile firmei?

Respectarea achizițiilor conform planului de afaceri depus spre finanțare;

– Respectarea procentului de creștere a productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului, conform procentului asumat în planul de afaceri, pentru care firma solicitantă a primit un punctaj corespunzător la evaluare;

– Menținerea investițiilor în cadrul societății, fără a le înstrăina, pentru cel puțin 3 ani fiscali de la încheierea perioadei de implementare a proiectului.

În concluzie, obținerea unui sprijin financiar nerambursabil nu este un proces facil. Dar un antreprenor se distinge în primul rand prin tenacitate. Nu abandonează doar pentru că dosarul de finanțare este tehnic. Pe drumul său înspre reușită, acesta este doar primul pas.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?