Măsura 6.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală sau PNDR

Cui se adresează această măsură?

Micro întreprinderi, IMM-uri, Persoane fizice autorizate , Întreprinderi individuale /familiale, Cooperative agricole , Societăți cooperative

Ce se urmărește?

Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

Care sunt condițiile de eligibilitate?

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul / punctele de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Care sunt activitățile și cheltuielile eligibile?

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate.

Submăsura vizează:

Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4.

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

Care este valoarea proiectelor?

Sprijinul public nerambursabil este de:

50.000 de Euro / proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 Euro / proiect.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 Euro sau 70.000 Euro. Nu există sume intermediare.

În concluzie, antreprenorul se poate instala de mediul rural, avantajul major fiind lipsa concurenței și costurile mult inferioare unei implantari în mediul urban.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?