Programul Microindustrializare

Programul de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele prioritare de producție, prin schema de ajutor de minimis nr.1407/2013, art.107 si 108, oferit pentru promovarea producției interne și a conceptului ,,Fabricat în România’’

Criterii de eligibilitate

 • Societatea trebuie sa fie tip microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, ce trebuie să fie organizate în baza legii nr. 31/1990.
 • Trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și să își desfășoare activitatea pe teritoriul României.
 • Trebuie să dețină capital social integral privat.
 • Codul caen pentru care societatea solicita finanțare trebuie să fie activ în istoricul ONRC la momentul depunerii cererii de finanțare și trebuie să se regăsească în lista codurilor caen eligible (conform art. 15 din Legea 359/2004 ).
 • Societatea deține capital integral privat.
 • Societatea este înființată până la data de 31.12.2019.
 • Persoanle care au calitatea de asociați/acționari sau administratori care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • Societatea nu se află în stare de dizolvare, lichidare, executare silită.
 • Solicitanții nu au datorii la bugetul general, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru
 • Solicitantul nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeana, în vederea recuperării unui ajutor de stat/ de minimis.
 • ! Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționari/asociați/administratorii acestora care au comis/comit nereguli de ordin financiar  sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecatorești definitive
 • În cazul în care societatea a mai obținut finanțare, societatea poate solicita în continuare obținerea programului Microindustrializare, respectand urmatoarele criterii :

          a) Suma totală nerambursabilă a tuturor liniilor obtinuțe, în baza plafonului de minimis pe durata a trei exercitii financiare, nu trebuie să depășească 200.000 euro nerambursabili (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

          b) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013[1]:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013

   Cheltuieli eligible:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

         a) Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

         b) Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

        a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate

        b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei
 • Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului

Cheltuieli neeligibile :

 • Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Activităţi de pescuit şi acvacultură
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile
 • Activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
 • Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand

Obligatii :

Programul MICROINDUSTRIALIZARE se desfășoară pe o perioadă de 4 ani de la momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI , împărțindu-se în două etape:

 • Etapa I: Perioada de implementare-durată 1 an- reprezintă perioada în care SOLICITANTUL trebuie să realizeze toate etapele de achiziție/construcție/dotare/etc., specificate in planul de afacere, până la împlinirea celei de a 365-a zi din momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI
 • Etapa II : Perioada de monitorizare- durata 3 ani- reprezintă perioada în care societatea finanțată poate fi controlată de către un reprezentat al programului MICROINDUSTRIALIZARE
 • Societatea se obligă ca toate achizițiile făcute din finanțare să fie de tip NOU și nu de tip SECOND-HAND, iar totodată societatea se obliga ca pe întreaga perioadă de desfășurare a programului MICROINDUSTRIALIZARE să nu vândă nimic din ceea ce s-a achiziționat din finanțarea obținută
 • Solicitantul se obligă să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel putin 2 ani de zile dupa finalizarea implementarii programului. În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante
 • Solicitantul se obligă să asigure o cofinanțare în procent de minim 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE

Microindustrializare 2022

Întreprinderi cu activitate

  

Profit net la 31.12.2021

5

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021

5

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021

0

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021

Domeniul de activitate

15

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1

15

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1

10

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1

5

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2021

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021

5

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021

0

Rezultate aşteptate după finanțare

20

 

 

locuri de muncă create prin program ≥ 2

10

locuri de muncă create prin program = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

10

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni

10

Vechime activitate autorizată 12-24 luni

5

Vechime activitate autorizată < 12 luni

0

Valoarea aportului propriu

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului

0

Componentă de dezvoltare durabilă*

5

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

5

0

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

 

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?