Programul Operațional Regional- prioritatea de investiții 2.2

Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 Conditii de Eligibilitate in Programul Operațional Regional 2.2

Pentru accesarea POR 2.2, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dintre care, pe cele mai importante le enumărăm mai jos:

 • Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia: Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 1 an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate
 • Locul de implementare a proiectului este situat în în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricol.

Cheltuieli Eligibile in Programul Operațional Regional 2.2

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de: 

 • Investiții în active corporale :
 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.
 • Investiții în active necorporale:
 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis :
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
 • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.
Domenii de activitate
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).
 • În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc. care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.
Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?