Programul Servicii si Comert

Programul privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele prioritare servicii și comerț, prin schema de ajutor de minimis nr.1407/2013, art.107 si 108, oferit pentru promovarea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, digitalizarea comaniilor românești din sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

Criterii de eligibilitate

 • Societatea trebuie sa fie tip microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, organizate în baza legii nr. 31/1990
 • Trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și să își desfășoare activitatea pe teritoriul României
 • Trebuie să dețină capital social integral privat.
 • Codul caen pentru care societatea solicita finanțare trebuie să fie activ în istoricul ONRC la momentul depunerii cererii de finanțare și trebuie să se regăsească în lista codurilor caen eligible (conform art. 15 din Legea 359/2004 ).
 • Societatea este înființată până la data de 31.12.2019.
 • Persoanle care au calitatea de asociați/acționari sau administratori care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • Solicitanții nu au datorii la bugetul general, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru
 • Solicitantul nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeana, în vederea recuperării unui ajutor de stat/ de minimis.
 • În cazul în care societatea a mai obținut finanțare, societatea poate solicita în continuare obținerea programului, respectand urmatoarele criterii :
 • Suma totală nerambursabilă a tuturor liniilor obtinuțe în baza plafonului de minimis, pe durata a trei exercitii financiare, nu trebuie să depășească 200.000 euro nerambursabili (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013[1]:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013

Cheltuieli eligible:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ

a)Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronica
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare
 • Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului

Cheltuieli neeligibile :

 • Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Activităţi de pescuit şi acvacultură
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile
 • Activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
 • Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand

Obligatii :

 1. Programul se desfășoară pe o perioadă de 4 ani de la momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI , împărțindu-se în două etape:
 • Etapa I: Perioada de implementare-durată 1 an- reprezintă perioada în care SOLICITANTUL trebuie să realizeze toate etapele de achiziție/construcție/dotare/etc., specificate in planul de afacere, până la împlinirea celei de a 365-a zi din momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI
 • Etapa II : Perioada de monitorizare- durata 3 ani- reprezintă perioada în care societatea finanțată poate fi controlată de către un reprezentat al programului
 • Societatea se obligă ca toate achizițiile făcute din finanțare să fie de tip NOU și nu de tip SECOND-HAND, iar totodată societatea se obliga ca pe întreaga perioadă de desfășurare a programului, să nu vândă nimic din ceea ce s-a achiziționat din finanțarea obținută.
 • Solicitantul se obligă să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de zile după finalizarea implementării programului
 • O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE

Comert 2022

Întreprinderi cu activitate

  

Profit net la 31.12.2021

5

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021

5

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021

0

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021

Domeniul de activitate

15

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1

15

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1

10

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1

5

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2021

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021

5

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021

0

Rezultate aşteptate după finanțare

20

 

 

locuri de muncă create prin program ≥ 2

10

locuri de muncă create prin program = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

10

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni

10

Vechime activitate autorizată 12-24 luni

5

Vechime activitate autorizată < 12 luni

0

Valoarea aportului propriu

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului

0

Componentă de dezvoltare durabilă*

5

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

5

0

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?