Programul Start Up Nation – Versiune 2022

Programul de încurajare și stimulare pentru înființarea și dezvoltarea societăților nou inființate, prin schema de ajutor de minimis nr.1407/2013, art.107 si 108, oferit pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.

Criterii de eligibilitate :

 1. Trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și să își desfășoare activitatea pe teritoriul României.
 2. Societatea trebuie să fie înregistrata până la momentul depunerii cererii de finanțare și să dețina sediu și punct de lucru
 3. Societatea trebuie sa fie tip microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie
 4. Trebuie să dețină capital social integral privat
 5. Codul caen pentru care societatea solicita finanțare trebuie să fie activ in istoricul ONRC la momentul depunerii cererii de finanțare și trebuie să se regăseasca in lista codurilor caen eligible (conform art. 15 din Legea 359/2004 )
 6. Societatea deține capital integral privat
 7. Societatea este înființată după data de 01.01.2020, (neavând mai mult de 3 ani de activitate la momentul depunerii cererii de finanțare)
 8. În cazul în care societatea a mai obținut finanțare, societatea poate solicita în continuare obținerea programului START UP NATION, respectand urmatoarele criterii:

        a) Suma totala nerambursabilă a tuturor liniilor obtinuțe în baza plafonului de minimis pe durata a trei exercitii financiare, nu trebuie să depășească 200.000 euro nerambursabili

        b) Societatea nu se află în prezent în perioada de monitorizare și/sau implementare a aceluiași program

        c) Persoanle care au calitatea de asociați/acționari sau administratori care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

        d) Societatea nu se află în stare de dizolvare, lichidare, executare silită reorganizare judiciara, inchidere operationala, insolventa,faliment sau suspendare temporara a activitatii

        e) Solicitanții nu au datorii la bugetul general, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru

        f) Solicitantul nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeana, în vederea recuperării unui ajutor de stat/ de minimis.

 Cheltuieli eligibile :

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 • Echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video ( pachetul digital reprezinta cheltuiala obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei)
 • mijloace fixe și obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport
 • Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț.
 • Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt:
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. ( Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
  • Pentru alte activități în afara celor prevăzute, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică.
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
  • Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile pentru aplicantii care iși asumă crearea unui singur loc de munca și 60.000 lei pentru aplicantii care iși asumă crearea a 2 locuri de munca din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor.
 • Pachetul digital, care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătura electronică.
 • Pachetul digital reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.
 • Cheltuiala cu semnătura electronică este elogibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • Active ncorporale referitoare la brevete de investiție , francize, etichete ecologice.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei.
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului în valoare eligibilă de maximum 10.000 de lei;
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maximum 500 de lei care vor fi plasate astfel:
 • Una in interiorul spațiului de implementare a proiectului, în locul vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori

  Una în exteriorul spațiului de implementare, în locul cu cea mai bună vizibilitatea pentru clenți ( fațadă stadală, intrare în clădire)

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe;

Cheltuieli neeligibile :

 • Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Activităţi de pescuit şi acvacultură
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • Ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile
 • Activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
 • Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand
 • Cheltuieli privind avizele sau alte texe, ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/utilajelor/ programelor software achizitionate
 •  

Obligatii :

 1. Programul START-UP NATION se desfășoară pe o perioadă de 4 ani de la momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI , împărțindu-se în două etape:
 • Etapa I: Perioada de implementare-durată 1 an- reprezintă perioada în care SOLICITANTUL trebuie să realizeze toate etapele de achiziție/construcție/dotare/etc., specificate in planul de afacere, până la împlinirea celei de a 365-a zi din momentul recepționării finanțării in contul SOLICITANTULUI
 • Etapa II : Perioada de monitorizare- durata 3 ani- reprezintă perioada în care societatea finanțată poate fi controlată de către un reprezentat al programului START-UP-NATION.

Societatea își asumă că atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie menținute pe întreaga perioadă de desfășurare a programului START-UP-NATION în aceiași locație.

 1. Societatea se obligă ca toate achizițiile facute din finantare să fie de tip NOU și nu de tip SECOND-HAND, iar totodată societatea se obliga ca pe întreaga perioadă de desfășurare a programului START-UP-NATION să nu vândă nimic din ceea ce s-a achiziționat din finanțarea obținută
 2. Solicitantul se obligă să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel putin 2 ani de zile dupa finalizarea implementarii programului. În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante
 3. Solicitantul se obligă să asigure o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului
 4. Solicitantul se obligă să nu modifice partea constitutiva a societății
 5. Solicitantul se obligă să nu închidă societatea pe întreaga perioada de desfasurare a programului. În cazul în care societatea nu își poate desfășura activitatea din motive plauzibile, societatea își poate încheia activitatea, însă fara a închide societatea și fără a vinde nimic din ceea ce s-a achizitionat din finantarea obținută, până la finalul programului de finanțare.
 6. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

        a) Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

 Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

        b) Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

 

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

1

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1

20

2

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1

15

3

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț

10

Valoarea aportului propriu

 

B

1

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

20

2

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului

15

3

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Criterii aferente investiției

C

1

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

20

2

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

3

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*

D

1

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

10

2

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

    

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

E

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

5

2

asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**

F

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

5

 

2

Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0

Criterii aferente debutului în afaceri

G

1

Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.

10

 

2

Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.

0

H

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***

 

1

Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetări științifice.

10

 

2

Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetări științifice.

0

 

 

 

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?