Răbdarea este o calitate esențială pe drumul înspre reușită

Fonduri europene 2020: Max. 200.000 Euro pentru mici firme din IT, sănătate, energie.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene de câte 25.000-200.000 de euro, pentru proiecte de transfer tehnologic în domenii ca tehnologa informației (IT), energie sau sănătate, printr-o linie de finanțare aflată încă în pregătire la Ministerul Lucrărilor Publice.

Vorbim despre Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 1-”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic.

Ministerul Lucrărilor Publice a scos în consultare o propunere de ghid al solicitantului, în ianuarie 2020, și trebuie să decidă forma finală și să deschidă apelul de proiecte în sistemul electronic MySMIS 2020.

Bugetul total al viitorului apel de proiecte va fi de 28.808.150 euro, din care firmele vor putea primi fonduri de câte 25.000-200.000 de euro fiecare, pentru investiții eligibile.

La rândul lor, beneficiarii vor trebui să asigure și ei cofinanțare proprie de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile.

Potrivit propunerii de ghid al solicitantului, s-au alocat bugete doar pentru invetiții în 5 regiuni de dezvoltare:

Nord-Est (județele Iași, Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani, Vaslui): aproape 5,9 milioane de euro
Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea: aproape 5 milioane de euro
Sud (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași): aproape 5,3 milioane de euro
Vest ( județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara): aproape 8 milioane de euro
Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): peste 4,6 milioane de euro.
În propunerea de ghid se arată că doar Bucureștiul și județul Ilfov sunt excluse de la finanțare, însă din tabelul cu bugetele defalcate lipsesc și regiunile Nord-Vest și Sud-Vest.

Vor putea însă obține banii și firmele din București, dar proiectele trebuie implementate în regiunile eligibile.

Domeniile și cheltuielile eligibile
Pe scurt, se vor finanța proiecte de transfer tehnologic, adică orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite.

Toate acestea trebuie să fi rezultat în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă:

Bioeconomie
Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
Energie, mediu şi schimbări climatice
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Sănătate
Inginerie și transport naval (Construcția și reparația de nave; Transport naval).
Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţită de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite.

Transferul tehnologic se consideră acceptabil doar dacă rezultatul (produs sau serviciu nou sau semnificativ imbunătățit) este comercializabil, iar solicitantul demonstrează în cadrul planului de afaceri acest aspect.

Cheltuieli eligibile pot fi, de exemplu:
– lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) cu scopul indeplinirii obiectivului proiectului, în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Atentie: Simpla achiziționare de echipamente performante comercializate pe piață și includerea acestora în ciclul productiv al activității economice desfășutate de IMM nu presupune realizarea unui transfer tehnologic.

De exemplu, proiectelele prin care se are în vedere, de exemplu, includerea in procesul producțitiv de CNC, de echipamente medicale de ultimă generație, de mașini de tăiere, prelucrare, șlefuire automată etc NU sunt considerate eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte dacă prin acestea nu se implică inclusiv un transfer tehnologic.

– achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

– active necorporale (cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

– realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic (publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică).

– investiţii de dezvoltare experimentală pentru construirea şi testarea prototipurilor; servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală etc.

– realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală,

– obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială

– achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor.

– Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:

elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare, etc;
punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot;
exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative).

Cine va putea lua banii europeni: solicitanți eligibili
A. IMM, cu condiția bugetării cheltuielilor de transfer tehnologic aferente proiectului și respectiv colaborării în vederea realizării acestora pe perioada de implementare a proiectului cu un ITT (entitate de inovare și transfer tehnologic) autorizat provizoriu /acredidat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest caz ITT este considerat beneficiar indirect de ajutor de minimis.

B. Parteneriatul dintre IMM și ITT pentru implementarea proiectului. In acest caz, atât IMM cât și ITT sunt beneficiari direcți de ajutor de minimis.

Aceste entități de inovare și tranfer tehnologic pot fi firme ori departamente de cercetare-dezvoltare în cadrul unor universități, institute de cercetare, companii etc. ITT pot fi publice sau private.

Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003″,articol publicat pe Start Up

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?